Leveringsvoorwaarden

Rocketworld

Valkenburgseweg 56b
2223 KE Katwijk aan Zee
Telefoon: 071-4074414
E-mail: info@rocketworld.eu
KvK te Leiden nummer: 28098622
BTW nummer: NL047651532B01
ING 86.52.614
IBAN : NL97 INGB 0008 6526 14
BIC   : INGBNL2A

Algemene leveringsvoorwaarden.

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de online-shop van Rocketworld.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

1.3 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rocketworld in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Rocketworld behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Rocketworld en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Rocketworld zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Rocketworld heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.

2.3 Koper en Rocketworld komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Rocketworld gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Rocketworld garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.4 Alle opgaven door Rocketworld van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Rocketworld kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.5 Bij bestellingen/koopovereenkomst worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling door bankoverschrijving, iDeal of Creditcard. Een betaling via bankoverschrijving vindt plaats binnen 7 dagen na besteldatum.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Rocketworld als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Rocketworld bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd
5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Rocketworld is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Rocketworld zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Rocketworld. Met uitzondering van artikelen die te groot zijn om met reguliere verzending te doen. Deze producten dienen afgehaald te worden.Tenzij speciale bezorging op kosten van de klant overeengekomen wordt.  Rocketworld blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Rocketworld is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Rocketworld gedragen.

5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen tien werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Rocketworld zorg voor terugbetaling binnen 20 dagen van het door de Koper aan Rocketworld betaalde bedrag. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding
8.1 Rocketworld kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Rocketworld en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Rocketworld daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Rocketworld of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.


Top sellers

 • ESTES D12-0
  ESTES D12-0

  D12-0 engine Each package includes 2 engines, 2 starters and 4 starter...

  11,50€
 • ESTES C6-5
  ESTES C6-5

  C6-5 Engines Each package includes 3 engines, 3 igniters and 4 igniter...

  11,50€
 • ESTES B6-4
  ESTES B6-4

  B6-4 Engines Each package includes 3 engines, 4 starters and 4 plugs.

  11,50€
 • ESTES Recovery Wadding
  ESTES Recovery Wadding

  Recovery Wadding Flame resistant recovery wadding protects the recovery...

  4,95€
 • ESTES A-8-3
  ESTES A8-3

  A8-3 engine Each package includes 3 engines, 4 starters and 4 starter...

  11,50€
 • ESTES D12-5
  ESTES D12-5

  13,00€
 • ESTES MOTOR ONTSTEKERS
  ESTES MOTOR ONTSTEKERS

  ESTES Model Rocket Starters

  4,95€
 • ESTES C6-0
  ESTES C6-0

  C6-0 Engines Each package includes 3 engines, 3 igniters and 4 igniter...

  11,50€
 • ESTES B4-4
  ESTES B4-4

  B4-4 Engines Each package includes 3 engines, 3 igniters and 4 igniter...

  11,50€
 • ESTES Altimeter
  ESTES Altimeter

  A must have for all rocketeers!

  39,95€

Information

Manufacturers

New products

Suppliers